Zenlap

ALLMÄNNA VILLKOR

Följande allmänna villkor är en översättning av vårt original vilket utgör det enda juridiskt bindande villkorsdokumentet vilket finns tillgängligt på engelska här:https://www.zenlap.eu/terms-conditions
Blue Digital Limited, 49, Ptolemaion 204, 3041 Limassol, Cyprus (hädanefter kallat "Zenlap" eller "Företaget", "Vi", "oss", "vår")

ARTICLE 1 - SYFTE
Denna överenskommelse är avsedd att definiera rättigheter och skyldigheter för Zenlap och köpare (hädanefter kallad "Kunden", "Kundens") avseende produkter som visas på någon av Zenlaps alla websidor och deras sub-domäner. En beställning som läggs hos Företaget tjänar också som bevis att Kunden har läst igenom och godkänt denna Överenskommelse så långt gäller Kundens inköp på våra websidor, och att Överenskommelosen gäller från den tidpunkt när beställningen görs. I tillägg är Överenskommelsen permanent tillgänglig för Kunden att läsa och/eller ladda ner och spara på följande webadress: https://www.zenlap.eu/terms-conditions.

ARTICLE 2 - PRODUKTER
Företagets produkter erbjuds till försäljning på websidan när de finns i lager, och beroende på tillgänglighet. Produkterna uppfyller de standarder som är tillämpliga inom EU. Fotografier, texter, grafiska bilder och all information och karakteristik som illustrerar och / eller stöder våra produkter är inte kontraktsbindande så att Företaget kan inte åläggas ansvar baserat på sådana utfästelser, på felaktigheter eller avsaknad av sådana utfästelser från våra leverantörer och / eller tillverkare. Produkternas tillgänglighet enligt ovan är indikativ och beroende av förseningar från leverantörer och / eller tillverkare. I händelse av permanent eller tillfällig otillgänglighet av en produkt kommer Företaget att informera Kunden om ny tidpunkt för tillgänglighet från leverantörer och / eller tillverkare för berörd produkt på websidan. Permanent eller tillfällig otillgänglighet ligger utanför Företagets ansvar och ger inte heller Kunden rätt till ersättning såvida inte förseningen överstiger trettio (30) dagar. I detta fall kommer Företaget att göra sitt bästa för att föreslå en likvärdig produkt eller återbetala det belopp som Företaget mottagit för beställningen, exklusive fraktkostnad, vilket utesluter all annan form av kompensation.

ARTICLE 3 - PROCESSKONTROLL
När kunden har valt en produkt, och beroende på produktens tillgänglighet, måste Kunden, efter accepterande av givet kontrakt, till Företaget utge sina inloggningsuppgifter eller skapa ett kundkonto hos Företaget genom att följa den process som leder till att Kundens beställning fullkomnas. Kunden medger att utge sin identitet, kontaktinformation och adress (inkluderande namn, adress, telefonnummer, email), vilka alla är nödvändiga för att genomföra köp, leverans och spårning av Kundens beställning. Företaget avsäger sig allt ansvar om Kundens uppgifter visar sig vara felaktiga. När begärd information blivit utlämnad kommer Kunden att ha ögonblicklig tillgång till en översikt över beställningen för att säkerställa att utgiven information är korrekt, speciellt vad avser leverans. Kunden kan då fortsätta till betalning. Företaget hanterar aldrig Kundens betalningsinformation och får aldrig tillgång till Kundens kreditkortsnummer. Efter godkänd betalning får Kunden ett email som bekräftar gjord beställning, följt av en faktura när beställningen blivit fullständigt hanterad. Kunden bekräftar uttryckligen sina fullständiga rättigheter att använda den betalningsmetod han/hon väljer under beställningsprocessenoch att vald betalningsmetod har tillräckligt med innestående medel eller kredit för att täcka Kundens hela ordersumma. I annat fall kommmer Företaget inte att fullfälja leverans av beställd(a) produkt(er) och förbehåller sig rätten att innehålla eller avbeställa leverans i händelse av att full betalning ej erhålles från Kunden.

ARTICLE 4 - KONTRAKTETS GILTIGHETSTID
I alla fall träder Överenskommelsen i kraft så snart Kunden önskar genomföra en beställning på Företagets websida, inom lagerhållen tillgänglighet och specificerat leveransområde för respektive produkt. Överenskommelsen upphör att gälla när Företaget erhållit full betalning och valda produkt(er) levererats till Kunden.

ARTICLE 5 - PRISER OCH AVGIFTER
Produkternas priser visas i EUR, GBP, DKK, SEK och RUB, inklusive moms. Priset kan ändras, höjas eller sänkas, närsomhelst beroende på kampanjer, utförsäljningar, eller andra orsaker som beslutas av Företaget. Eventuella bankavgifter för betalning som Kundens bank kan tänkas debitera betalas av Kunden.

ARTICLE 6 - LEVERANS - MOTTAGANDE AV VARA
Företaget eftersträvar att leverera beställd vara inom en lagenligt maximal period av trettio (30) dagar efter mottagande av betalning inom ramen för tillgänglighet i lager. Om en vara skulle komma bort under transport, kan Företaget inte säkerställa leverans inom överenskommen period och kommer följdaktligen att söka minimera följderna och säkerställa möjligheter till återbetalning eller utbyte av produkt. OM Kunden upptäcker skada på förpackningen ska han/hon meddela transportföretaget om detta och kontakta oss inom åtta arbetsdagar efter leverans. I annat fall anses Kunden ha accepterat leverans av varan.

ARTICLE 7 - RETURER
Kunden har sextio (60) dagar från orderdatum att avbeställa köpet. Kunden måste meddela oss om sin avsikt att inte fullfölja köpet genom att skicka ett email till contact@zenlap.com. Paketet ska returneras på Kundens bekostnad, och på Kundens ansvar, i sin originalförpackning med alla delar och tillbehör, inklusive användarhandbok i original och all eventuell specialförpackning, och i perfekt skick för vidare försäljning; i annat fall kommer Företaget att göra avdrag med 25 EUR från återbetalat belopp. Företaget kommer därefter att återbetala kostnaden för den beställda varan, exklusive avgifter, inom femton (15) dagar efter mottagande av returen: Med andra ord, Företaget återbetalar varans pris plus fraktkostnad; Kunden får bekosta returfrakten. Företaget återbetalar returfrakt bara om den returnerade varan är behäftad med fabrikationsfel, vilket Företaget förbehålller sig ensamrätt att avgöra. Faktura i original är ett krav för varje retur. Om dessa villkor inte uppfylls blir Kundens avbeställning ogiltig och Kunden äger inte rätt till återbetalning.

ARTICLE 8 - ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL
TheFöretaget kvarstår som ägare till produkter som beställts via internet tills full betalning av fakturerat belopp mottagits av Företaget. Vid utebliven betalning, och om betalning ej erläggs inom femton (15) kalenderdagar efter leverans, måste Kunden returnera produkten på egen bekostnad.

ARTICLE 9 - PERSONDATA
Data som insamlas under beställningsprocessen är nödvändig för orderhantering och kundtjänst. Kunden är införstådd med att vägran att utge begärt persondata, eller utgivande av inkomplett eller ogiligt data kan omöjliggöra hantering av Kundens order. Kundens persondata lämnas aldrig vidare till någon tredje part. Kunden har rätt att få tillgång till, ändra och/eller radera sina persondata och kan alltid utnyttja denna rätt genom att kontakta kundtjänstavdelningen på: contact@zenlap.com.

ARTICLE 10 - IMMATERIELL ÄGANDERÄTT
All upphovsrätt, varumärken, utmärkande kännetecken och andra äganderätter, i synnerhet immateriella produkter och Företagets website, förblir under Företagets fulle äganderätt. Kunden kan inte framföra några krav på äganderätt baserat på köp av en produkt.

ARTICLE 11 - FORCE MAJEURE
Ingendera parter skall hållas ansvarig gentemot den andra för icke-utförande eller försening i utförande av någon förpliktelse enligt denna Överenskommelse som orsakas av den andra parten eller orsakat av yttre oväntad händelse, force majeure. Händelser betraktas specifikt som force majeure eller casus fortuitous i det fall de överensstämmer vad som gäller enligt fransk lag. I fall av sådan händelse, suspenderas alla förpliktelser enligt denna Överenskommelse. Om händelsen pågår längre tid än en månad avslutas kontraktet automatiskt och utan vidare formaliteter.

ARTICLE 12 - ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Om någon bestämmelse i denna Överenskommelse blir ogiltigförklarad eller omöjlig att genomdriva p.g.a lagstiftning, blir den ogiltig utan påverkan på andra bestämmelser. Dessa allmänna bestämmelser lyder under fransk lag, såväl vad gäller grundläggande regler som de regler som styr deras tillämpning. Tvist som härrör sig till produktförsäljning eller relaterar till Företagets websidor, även i fallet garantianspråk eller med ett flertal svaranden, ska förhandlas och bedömas exklusivt av Handelsrätten i Paris (Tribunal de Commerce de Paris).